Masz pytanie? Zadzwoń, doradzimy w zakupach!
INFOLINIA: +48 506053508 lub
+ 48 586711396

Regulamin zakupów


Regulamin
I. O naszej działalności i regulaminie.


1. Sklep internetowy www.poduszkiogrodowe.pl  działający pod adresem www.poduszkiogrodowe.pl prowadzony jest przezPPHU Antonina Górska z siedzibą przy ul. H.Sucharskiego 4/23, 81-157Gdynia, Polska, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej nr 1840 w Rumia w 1991 roku  NIP: 586-000-36-35, REGON 002894941

2.  ze Sklepem można kontaktować się telefonicznie pod numerem +48 58 6711396, pocztą elektroniczną biuro@biuroantoninagorska.pl

3. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:


 • 3.1. Sklep - prowadzony przez firmę PPHU Antonina Górska. sklep internetowy działający pod adresem https: www.poduszkiogrodowe.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
 • 3.2. Strona internetowa Sklepu – strony internetowe dostępne pod adresem www.poduszkiogrodowe.pl
 • 3.3. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • 3.4. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 • 3.5. Rzecz – towar / produkt oferowany przez Sklep;
 • 3.6. Punkt OdbiorPPHU Antonina Górska 84-230Rumia ul.Rodziewiczówny 22, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;


II. Przyjmowanie zamówień.


1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.poduszkiogrodowe.pl

2. Klientem Sklepu może być:

 osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu i dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,


3. Niniejszy regulamin stosuje się do Klientów z każdej  kategorii, chyba że  obowiązujące przepisy, do których regulamin ten się odwołuje,


4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Stronę internetową Sklepu www.poduszkiogrodowe.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby lub firmy.

6. Obsługa sklepu zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w celu weryfikacji informacji umieszczonych przez Klienta w zamówieniu.

7. Wysłanie zamówienia do Sklepu jest równoznaczne z ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe ze złożenia niewłaściwego Zamówienia, a w szczególności skutki zamówienia innych rzeczy niż zamierzone, podania niewłaściwej ilości sztuk, wskazania błędnego miejsca dostarczenia towaru9. Każde Zamówienie złożone zgodnie z warunkami określonymi w treści niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do zawarcia odrębnej umowy sprzedaży w odniesieniu do każdej z Zamówionych Rzeczy wymienionych w treści Zamówienia.


III. Zamówienia indywidualne.


1. Sklep może umożliwić Klientowi zamówienie i nabycie "Produktów na Zamówienie" określonych przez Klienta.2. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Produkty na indywidualne zamówienie stanowią rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


IV. Koszty transportu.
Koszt transportu zapisano w punkcie koszt transportu

V. Formy płatności i dokumenty sprzedaży:

1. Pobranie gotówki przez kuriera – Klient płaci za zamówiony towar kurierowi przy odbiorze paczki.
2. Przelew tradycyjny – przelew bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu w złotówkach. Klient obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Sklep wystawi i prześle w formie elektronicznej  na życzenie klienta fakturę lub paragon

4. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT


VI. Realizacja Zamówień.


1. Dostawa zamówionych produktów nastąpi w terminie od 2 do 14 dni roboczych od daty złożenia przez Klienta Zamówienia. Towary "na indywidualne zamówienie" będą dostarczone w terminach uzgodnionych między stronami. 

2. Sklepowi przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w części lub w całości w przypadku braku Zamówionych Rzeczy. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany w terminie 24 godzin (licząc dni robocze), o braku możliwości przyjęcia Zamówienia w danym terminie.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, które zostały wypełnione w sposób budzący wątpliwości Sklepu, o ile wątpliwości Sklepu nie zostaną wyjaśnione podczas bezpośredniego kontaktu z Klientem lub skontaktowanie się z Klientem będzie niemożliwe. 

4. Przy wszelkich czynnościach dotyczących realizacji Zamówienia, Klient powinien posługiwać się numerem Zamówienia oraz numerem Klienta nadanym przez Sklep. 


VII. Dostawa i odbiór Zamówionych Rzeczy.
1. Możliwy jest odbiór osobisty Punkcie odbioru PPHU Antonina Górska w Rumii. W celu uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt z Obsługą sklepu.

2. Wskazanym jest, aby przy odbiorze Zamówionych Rzeczy Klient:

 niezwłocznie sprawdził stan opakowania i pokwitował fakt otrzymania przesyłki.4. Zgłoszenie na powyższych zasadach uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu kurierowi lub w najbliższym oddziale firmy kurierskiej i wraz z kurierem spisanie protokołu szkodowego, na którym wyszczególniony zostanie towar uszkodzony, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji i zwiększy możliwość przyspieszenia załatwienia procedury reklamacyjnej w ramach ustawowego, wskazanego niżej terminu.

5. Z chwilą wydania Zamówionych Rzeczy przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Zamówionymi Rzeczami oraz ryzyka, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Zamówionych Rzeczy.

6. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek po schodach o wadze nie przekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.


VIII. Odstąpienie od umowy.

1. Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w niniejszym regulaminie. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Zakupionych Rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Zakupionych Rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformawać Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – za pomocą pisma wysłanego pocztą na adresPPHU Antonina Górska 84-230 Rumia ul.Rodziewiczowny 22 lub pocztą elektroniczną na adres  biuro@biuroantoninagorska.pl

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania Rzeczy. Zwrot Zakupionych Rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W takim przypadku Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Zakupionych Rzeczy.

4. Zwrot Zakupionych Rzeczy prosimy kierować na adres:

PPHU Antonina Górska

84-230Rumia

ul.Rodziewiczówny 22

5. Wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Zakupionych Rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) zwrócone zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionych Rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

8. Zwracane Rzeczy muszą być kompletne, nieużywane, czyste, zapakowane w oryginalne opakowania i nieuszkodzone, a ponadto zapakowane w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.


IX. Rękojmia za wady fizyczne – tryb i warunki składania reklamacji.


1. Sklep jest obowiązany dostarczyć Rzeczy bez wad.

2. Jeżeli Rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

 towar zwrócić lub poprosić o wymianę na inny. Oświadczenia z tytułu rękojmi należy przesłać na adres poczty elektronicznej biuro@biueoantoninagorska.pl lub adres pocztowy PPHU Antonina Górska

84-230 Rumia ul.Rodziewiczówny 22

. W celu skorzystania z powyższych uprawnień z tytułu rękojmi Klient winien na koszt Sklepu dostarczyć Rzecz wadliwą na adres: PPHU Antonina Górska 84-230Rumia ul.Rodziewiczówny 22
Przed wysyłką reklamowanych Rzeczy, prosimy o kontakt ze Sklepem w celu uzgodnienia szczegółów.


6. Odpowiedzialność Sklepu nie obejmuje w szczególności:

 •  wad, uszkodzeń, nieprawidłowego działania lub obniżenia jakości Rzeczy nabytych  przez Klienta powstałych w wyniku przypadkowego lub celowego uszkodzenia mechanicznego,
 • uszkodzeń spowodowanych niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem Rzeczy,
 • uszkodzeń Rzeczy powstałych wskutek ingerencji osób trzecich, łącznie z ingerencją nieuprawnionego lub nieautoryzowanego przez Sklep bądź producenta serwisu,
 •  uszkodzeń powstałych w Rzeczach, z których zostały usunięte lub uszkodzone numery seryjne lub inne oznaczenia umożliwiające ich identyfikację,
 •  różnic w wyglądzie Rzeczy zamawianych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów ekranu monitora Klienta.

7. Pojęcie "wady" nie obejmuje konserwacji, czyszczenia, wymiany lub naprawy zużytych podzespołów bądź części składowych Rzeczy, wymiany materiałów eksploatacyjnych,

8. Do skorzystania z rękojmi Klient winien przedłożyć dowód zakupu.

. Klient  może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Polubownie .


X. Ochrona danych osobowych.


Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
XI. Postanowienia końcowe.


1. Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed zawarciem umowy lub umów ze Sklepem.

2. Zaznaczenie opcji "Przeczytałem i akceptuję warunki regulaminu." oznacza, iż Klient rozumie i akceptuje warunki Regulaminu oraz umowy zawartej ze Sklepem. Brak zaznaczenia tej opcji uniemożliwia dokonywanie zakupów w Sklepie. 
PPHU Antonina Górska, ul. H.Sucharskiego 4/23, 81-157 Gdynia, Tel: +48 506053508, E-mail: biuro@biuroantoninagorska.pl, NIP: 5860009635

Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2018

Zakaz kopiowania zdjeć oraz opisów zawartych w serwisie